શ્રી અગિયાર ગામ કડવા પાટીદાર પ્રગતિ સમાજ (દ.ગુ.) સુરત

Committee

પ્રમુખ શ્રી President
હસમુખભાઈ જોઇતlરામ પટેલ Hasmukhbhai Joitaram Patel
ખેરવા Kherva
9825119286 9825119286
મંત્રી શ્રી Secretary
સુરેશભાઈ મણીલાલ પટેલ Sureshbhai Manilal Patel
ખેરવા Kherva
9377599404 9377599404