શ્રી અગિયાર ગામ કડવા પાટીદાર પ્રગતિ સમાજ (દ.ગુ.) સુરત

Contact us

Our Location

Shri 11 Gam Kadava Patidar Pragati Samaj
9/1800, Pasandgi Center, Bhula Building, Balaji Road,
Lalgate, Surat-395003, Gujarat
+91-9377599404
kp11samajsurat@gmail.com
શ્રી ૧૧ ગામ કડવા પાટીદાર પ્રગતિ સમાજ
૯/૧૮૦૦, પસંદગી સેન્ટર, ભુલા બિલ્ડીગ, બાલાજીરોડ,
લાલગેટ, સુરત - ૩૯૫૦૦૩, ગુજરાત
+૯૧-૯૩૭૭૫૯૯૪૦૪
kp11samajsurat@gmail.com

Feedback