શ્રી અગિયાર ગામ કડવા પાટીદાર પ્રગતિ સમાજ (દ.ગુ.) સુરત

Events

૨૫ મો રજત જયંતી મહોત્સવ -૨૦૧૬

16 Fri
December 2016
અવધ સાંગ્રીલા -પલસાણા,સુરત,
Read More

૨૪ મો સ્નેહ મિલન સમારોહ

27 Sun
December 2015
શ્રી શુકલેશ્વર મહાદેવ - અનાવલ
Read More

૨૪ મો સ્નેહ મિલન સમારોહ

27 Sun
December 2015
અનાવલ
લક્ષ્મી વંદના / ઇનામ વિતરણ /મહેમાન /કારોબારી સન્માન
Read More